معرفی

مشخصات فردی

میرزاحسن حسینی

نام - نام خانوادگی : میرزاحسن   حسینی

پست الکترونیکی : ri.hosseini@yahoo.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت بازرگانی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت بازرگانی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت بازرگانی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : انگلیس

سوابق اجرایی

مدیر گروه بازرگانیعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

- انجمن بازاریابی

-انجمن مدیریت ایرانتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

مدیر گروه بازرگانینحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

محل خدمت : دانشگاه پیام نوز

مرتبه علمی : استاد

پایه : 28

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1372

میرزاحسن حسینی
میرزاحسن حسینی

محل خدمت :
    دانشگاه پیام نوز
مرتبه علمی :
    استاد
^